SYMBOLICKÉ KONSTELACE

www.symbolicke-konstelace.com

Jsou autorskou technikou, kterou vyvinul Martin Skála. Vycházejí z analytické psychologie Carla Gustava Junga a zahrnují v sobě techniky práce s předmětnými symboly, práce s obrazem, s pohlednicemi, sand-play (pískoviště), ale i techniky rodinných či systemických konstelací Berta Hellingera a další.


Pomocí této techniky můžeme symbolicky vyjádřit svůj život a jednotlivé jeho aspekty. Charakteristikou symbolu je spojení. Spojení je v Symbolických konstelacích dvojího významu. Jednak je jím vyjádřeno spojení různých způsobů uchopení tématu. Díky symbolickému vyjádření jej můžeme uchopit pomocí všech našich funkcí poznání: racionálně, smyslově, emocionálně i intuitivně. V druhém významu můžeme snadno nacházet vztahy mezi naší aktuální a minulou zkušeností a mezi různými aspekty daného tématu. Konstelace umožňuje téma uchopit názorně a skrze manipulaci s jednotlivými symboly se jej uvědomit komplexně, nazírat z různých stran, hravou formou hledat různé možnosti a poznávat jejich aspekty. Tato technika má výrazný pedagogický, seberozvojový, psychohygienický, psychoterapeutický a supervizní potenciál. Umožňuje člověku nahlédnout a rozvíjet jak jeho individuální život, tak i život skupinový, v rodině, zaměstnání, ve společnosti.

Pedagogický potenciál Symbolických konstelací lze ji využít při výuce zejména těch témat, která si je přínosnější osobně zažít, spíše než je „nabiflovat“. Spojení tématu výuky s obrazem, prožitkem a osobní individuální i skupinovou zkušeností, jakož i způsob kreativní a hravé výuky, který Symbolické konstelace nabízejí, umožní osobní prožitek probírané látky, což výrazně urychlí porozumění tématu a jeho uložení do dlouhodobé, implicitní paměti. Ve Středisku Psychopompos nabízíme Kurz symbolických konstelací, v jehož rámci se pomocí této metody seznámíte s vybranými koncepty jungiánské psychologie a dalšími tématy, které je vhodné brát v potaz při používání techniky Symbolických konstelací. Tuto techniku lze poté aplikovat na libovolná témata výuky dle vašeho výběru a zaměření. Ve Středisku Psychopompos ji také využíváme například při studiu psychologických aspektů alchymie v našem Alchymickém rosariu.

Seberozvojový potenciál Symbolických konstelací můžete ve Středisku Psychopompos využít v rámci Tématických seminářů. Zde můžete nahlédnout a řešit témata a problémy týkající se vašeho života v rodině, partnerských vztazích, v týmu, na pracovišti, otázky povolání, politické otázky a další témata dle individuální potřebnosti. Práce s obrazy a se symboly vám umožní získat nadhled a hlubší porozumění vašim otázkám a záměrům, umožní vám vyladit je s vašimi individuálními zdroji a najít cestu, jak je komunikovat s druhými.

Psychohygienický potenciál Symbolických konstelací můžete ve Středisku Psychopompos rozvíjet například na Ostrově snivců nebo v rámci workshopu Virtuální život či na Psychodovolené. V životě člověka je důležité a psychohygienické nevzdalovat se příliš od své podstaty a od světa, ve kterém žijeme. Naše „přespecializované západní Ego“ v Bernsteinově smyslu se může snadno ztratit ve své abstraktní existenci a zapomínat, že žije na pomezí dvou světů, vnitřního a vnějšího, a že prosperuje, je-li s nimi v souladu. Skupina snů na Ostrově snivců nám umožní vyladit se na svět vnitřní, Psychodovolená na svět vnější. V současnosti také trávíme stále více času komunikací s křemíkatými bytostmi, počítači, laptopy, tablety, chytrými telefony, ve virtuálním světě her, internetu a sociálních sítí.  V rámci workshopu Virtuální svět si můžeme uvědomit dosud jen málo probádané psychologické aspekty této existence. Díky tomuto souladu pak budeme moci svým životem kráčet „jednou nohou tady a druhou tam“, jak nabádá analytický psycholog James Hillman.

Psychoterapeutický potenciál Symbolických konstelací můžete ve Středisku Psychopompos rozvíjet v rámci individuálních psychoterapeutických konzultací či v psychoterapeutických skupinách. Technika Symbolických konstelací vám umožní nahlédnout na vaše potíže či symptomy a uvědomit si jejich příčiny, smysl a souvislosti s vaším životem. Díky symbolickému ztvárnění problému můžeme uvolněně a bezpečně hovořit i o citlivých osobních tématech. Hravost a variabilita této techniky usnadní hledání cest, možností a způsobů řešení vašich potíží.


Při individuální i skupinové supervizi můžeme techniku Symbolických konstelací využít pro symbolické vyjádření osobnosti klienta i terapeuta, jejich terapeutického vztahu, témat, na kterých se pracuje. Pomocí konstelací lze formulovat a pracovat na záměru či zakázce supervize. Při skupinové práci nám Symbolické konstelace pomohou snadněji zahrnout do supervize celou skupinu, jejíž jednotliví členové mohou prostřednictvím symbolů vyjádřit své vhledy, pocity a nápady a umožnit tak vidět téma v celé jeho šíři.

Symbolické konstelace je možné využívat při individuální i skupinové práci. V obou dvou přístupech umožní nahlédnout na dané téma, rozčlenit ho na jeho různé aspekty a uvědomit si jejich vzájemné souvislosti. Díky symbolickému ztvárnění můžeme téma či problém uchopit nejen racionálně, ale i vizuálně, může se nám spojit s osobním prožitkem a zkušeností. Řeč symbolů rovněž umožní uvolněně a bezpečně hovořit i o citlivých a osobních záležitostech. Pomocí hravé techniky můžeme snadno a názorně hledat různé možnosti a řešení. Individuální práce obvykle umožňuje hlouběji se ponořit do problému. Ve skupině se však zase můžeme zaměřit na skupinovou dynamiku, na různé aspekty interakcí jednotlivých účastníků, na jejich vztahy, komunikaci, jejich individuální přínos a místo v pestré skupinové mozaice. Technikou Symbolických konstelací můžeme pracovat s náhodně sestavenou skupinou lidí a to jak na dané téma, tak i na různá individuální témata všech účastníků skupiny. Techniku Symbolických konstelací lze také dobře využít při práci s různými sociálními skupinami či systémy, ať se již jedná o partnery, rodiny, vztahy ve škole (seznamovací setkání či prevence nežádoucích sociálních jevů, jako jsou drogy, šikana apod.), na pracovišti (teambuilding, strategie růstu, facilitace procesů a vztahů ve firmě, personalistika apod.), různé sociální skupiny (hendikepovaní, uprchlíci apod.). Variabilita techniky Symbolických konstelací přímo souvisí s variabilitou možností a způsobů jejího využití.


Workshop Symbolických konstelací je koncipován obvykle na 2-3 dny, ovšem je možné ho adaptovat i na zkrácenou či prodlouženou verzi. Náplň a proces workshopu Symbolických konstelací obvykle sestává z následujících fází:

 • Vyslovení záměru či tématu Obvykle se odehrává formou „kolečka“. V případě tematického workshopu navíc lektor definuje téma a specifikaci způsobu práce.
 • Imaginace na daný záměr či téma a jeho obrazné ztvárnění pomocí koláže za využití výtvarných technik, pohlednic a předmětných symbolů. (Použití různých technik usnadňuje vyjádření i lidem, kteří si o sobě myslí, že např. neumí malovat…)
 • Vytvoření skupinového symbolického prostoru – Imaginárního světa (Mundus Imaginalis), reflexe tématu ve skupinovém prostoru a reflexe skupinového procesu, komunikace, rolí apod.
 • Práce s daným záměrem či tématem pod vedením lektora. Lektor podle zaměření workshopu vysvětluje látku, zadává úkoly či pracuje s jednotlivými účastníky, ovšem vždy v Mundu Imaginalis, tedy ve skupinovém symbolickém prostoru, takže práce na ústředním tématu se dotýká všech účastníků a celá skupina se do ní také zapojuje.
 • Ukotvení Mundu Imaginalis formou společné kresby, kterou se ve skupinovém symbolickém prostoru propojí obrazy jednotlivých účastníků
 • Symbolická hra na způsob deskové hry.

 1. Mundus Imaginalis tvoří hrací plochu.
 2. Každý z účastníku si vezme symbolický předmět jako svou hrací figurku.
 3. Každý z účastníků si na hrací ploše představí cestu a její jednotlivé kroky, odkud a kam se chce v souvislosti se svým záměrem či tématem dostat.
 4. Všichni účastníci položí svou figurku (symbolický předmět) na své výchozí místo na hrací ploše (Mundus Imaginalis)
 5. První hráč pohne svou figurkou, pak následuje další atd., dokud se každý z účastníků nedostane do svého cíle. V této části hry probíhá živá diskuse a interakce mezi účastníky. Představované cesty a cíle se v průběhu hry mohou měnit. Pro hru platí následující pravidla:

 • Účastníci se navzájem respektují
 • Účastníci hrají v libovolném pořadí, dle svého pocitu
 • Figurkou pohybuje vždy jen jeden účastník a krok po kroku tak uskutečňue svou cestu
 • Každý krok je potřeba komentovat a vytvářet tak společný příběh hry
 • Setkají-li se účastníci při hře nebo vstoupí na nějaký obraz, vždy mají možnost situaci komentovat všichni zúčastnění

 1. Poté, co se všichni účastníci dostanou do cíle, porovnají svou představovanou a uskutečněnou cestu
 2. Účastníci reflektují hru, svou cestu, místo, kam došli a interakce s druhými

 • Vytvoření osobní mandaly. Na závěr workshopu účastníci vytvoří ze svých obrazů a symbolických předmětů svou osobní mandalu, pomocí níž formou „kolečka“ reflektují své aktuální nastavení, naplnění svého záměru a celý seminář