—- ˇˇˇˇˇˇˇˇ for English, scroll down ˇˇˇˇˇˇˇˇ —–

Hermeticky uzavřená nádoba

V průběhu karantény jsme měli možnost sledovat, jak uzavření a omezení našich aktivit facilitovalo procesy v mnohých duších i ve společnosti. Jak se atmosféra zahřívala, uvolňovaly se staré zápachy, na povrch vystupovaly různé příměsi, lidé se scházeli nebo rozcházeli, vyklidňovali se nebo nervničili, někomu se zhoršily příznaky a jiným se zas ulevilo. I v celé společnosti se objevovaly dobré skutky a ochota pomoci, angažovat se, ale i neřesti, na které upozorňoval např. milion chvilek pro demokracii atd.

Psychoanalýza se ve svých počátcích odehrávala rovněž v jisté uzavřenosti. Lidé ji často jezdili podstupovat zdaleka, v jiném městě či dokonce zemi v jejím průběhu odpočívali, nepracovali, ale věnovali se kultuře nebo procházkám, bylo jim doporučováno nedělat žádná závazná životní rozhodnutí.

Tak také alchymisté v transformační fázi Díla uzavírali svou primu materii do hermetických baněk, aby navázali na dílo Přírody a facilitovali transformační proces. Hermetické uzavření nádoby napovídá, že se proces odehrává uvnitř, v nitru a že se naše vědomí staví do role pozorovatele, případně s rozvahou dodává patřičné ingredience nebo upravuje podmínky.

Tak se bráníme zaplavení intenzitou tohoto procesu a nebo jeho rozmělnění nějakou vnější činností. Hermetická uzavřenost nádoby vypovídá o tom, že to, co se v ní odehrává odpovídá jedině a pouze hermeneutickému výkladu, který nám, alespoň v případě procesů duševních, nejlépe umožňuje analytická psychologie.

V tomto duchu také pracujeme ve středisku Psychopompos na lekcích, ve skupinách i v individuálních setkáních.

Hermetically sealed vessel

During the quarantine, we had the opportunity to observe how the closure and restrictions of our activities facilitated processes in many peoples’ souls and in the whole society. As the atmosphere warmed, old odors were released, various admixtures surfaced: people established or broke up their relationships, calmed down or became nervous, some had their symptomsworsen, and others experienced relief. Even in the whole society, there were? good deeds, and a willingness to participate in helping the vulnerable occurred, but on the opposite side, vices also abounded, which were detected by e.g. an association called Million Moments for Democracy, etc.

In its beginnings, psychoanalysis took place also in circumstances of a certain isolation. People often traveled from afar to undergo psychoanalysis. In a foreign city or even country, patients interrupted their usual work and rested, they often went for walks, for culture etc., and they were advised not to make any serious decisions in their lives during the treatment.

Thus also the alchemists in the transformation phase of the Opus enclosed their prima materia in hermetic vessels, in order to work on the Nature and facilitate the process of transformation. The hermetic closure of the vessel suggests that the process takes place inside, and that we, like an alchemist symbolizing our consciousness, take on the role of observers, or deliberately supply the appropriate ingredients or adjust the conditions.
Thus, we prevent ourselves from becoming flooded by the intensity of these unconscious processes or to enact them in some external activity. The hermetic closure of the vessel indicates that what takes place in the process is subject only to the hermeneutic interpretation which, at least in the case of psychic processes, is best seen in terms of analytical psychology.

In this spirit, we also work at the centre of Depth Psychology Psychopompos, in lectures, workshops and also during individual or group sessions.